Skadereglering – frågor som handlar om Din rätt till ersättning

Skadereglering

Du som har drabbats av narkolepsi i samband med vaccinationen med Pandemrix, och som har fått sambandet Pandemrix-narkolepsi godkänt, har rätt till ersättning.

För att få samband godkänt måste du först anmäla din narkolepsi som en läkemedelsskada till Läkemedelsförsäkringen.

Tidigare har Läkemedelsförsäkringen prövat din rätt till ersättning för narkolepsi till följd av vaccinet Pandemrix. Nu är det Kammarkollegiet som prövar din rätt till statlig ersättning och som också betalar ut ersättning för dina kostnader.

För att skaderegleringen ska komma igång kräver både Läkemedelsförsäkringen och Kammarkollegiet att man skriver på en överlåtelsehandling.

❊ ❊ ❊

Ersättningen betalas ut av flera olika instanser:

 • Försäkringskassan
 • Kammarkollegiet
 • Privata försäkringar
 • Fram till 2021 betalade även Läkemedelsförsäkringen ut ersättning

❊ ❊ ❊

Alla som har drabbats av sjukdom har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Det är även hit du kommer att vända dig när det handlar om sjukskrivningar samt för att ansöka om olika bidrag.

Om du har fått narkolepsi som läkemedelsskada har du även rätt till ersättning från Kammarkollegiet utifrån:

 1. Sveda och värk
 2. Lyte och men
 3. Särskilda olägenheter
 4. Merkostnader
 5. Förlorad arbetsinkomst

❊ ❊ ❊

Du bör även kontrollera dina privata försäkringar – om försäkringen täcker sjukdom – och anmäla att du har drabbats av narkolepsi. När det gäller privata försäkringar behöver du inte bevisa att du har fått narkolepsi av Pandemrix. I detta sammanhang är det diagnosen som är nyckeln till ersättning, förutsatt att den ryms inom försäkringsbolagets villkor på den försäkring du har tecknat.

Försäkringskassan

Vid alla ersättningsfrågor när det handlar om sjukdom och/eller funktionsnedsättningar måste du föra en dialog med Försäkringskassan. Vid narkolepsi är det viktigt att så snart som möjligt inleda en dialog med Försäkringskassan och få en handläggare.

Hos Försäkringskassan kan du söka en rad ersättningar om du själv eller ditt barn har drabbats av narkolepsi. Detta är några ersättningar som kan bli aktuella:

 • Vårdnadsbidrag
 • Handikappersättning
 • Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Aktivitetsersättning
 • Bostadsbidrag/Bostadstillägg
 • Assistansersättning
 • Bilstöd mm

Mer om stöd och ersättningar kan du läsa i dokument från föreningens juridiska ombud.

Möjlighet till ersättning från Försäkringskassan.

PM 161109 Vårdbidrag, sjukpenning mm

Sjukersättning möjlig från 19 års ålder – tidigare förtidspension
Tidigare kunde man inte få sjukersättning förrän man hade fyllt 30 år. Idag kan man få sjukersättning när man har fyllt 19 år.

 • Aktivitetsersättning (tidsbegränsad ersättning) fungerar på samma sätt som tidigare och kan bli aktuellt för dig mellan 19–29 år.
 • Sjukersättning kan bli aktuell om du bedöms vara arbetsoförmögen för all framtid för samtliga alla arbeten som finns på arbetsmarknaden (även anpassade) samt att alla rehabiliteringsåtgärder är uttömda.
 • Sjukersättning kan jämföras med det som tidigare hette förtidspension. Sjukersättningen ses som en definitiv åtgärd och innebär ofta att en skada kan slutregleras.

Många barn- och ungdomsförsäkringar innehåller ett ersättningsmoment som heter ekonomisk/förvärvsmässig invaliditet. Ofta står det i villkoren att ett krav för att ersättningen ska betalas ut är att den försäkrade har fått sjukersättning. Dessa försäkringar upphör vid 25 års ålder. Dock kan ersättning betalas ut efter den tidpunkten. Det är dock viktigt att man läser på ordentligt i villkoren så att man bevakar sin rätt gentemot bolaget. Villkoren innehåller ofta en begränsning när det gäller hur lång tid efter 25 års ålder ersättning kan utbetalas.

Så begär du ersättning från Kammarkollegiet 

Under hösten har föreningen haft en dialog med Kammarkollegiet om att förbättra och förenkla för våra medlemmar när de ska söka ersättning. Nu finns resultatet på Kammarkollegiets hemsida  i form av tydligare information, hjälpande länkar och ett formulär att fylla i. Använd detta nästa gång du söker ersättning, och tveka inte att ge Kammarkollegiet feedback om det är något ni gillar eller ogillar. 

Läkemedelsförsäkringen

Skadeanmälan och skadereglering hos Läkemedelsförsäkringen

Om du och din läkare misstänker att du har fått narkolepsi som följd av Pandemrixvaccineringen vintern 2009-2010 i samband med svininfluensan ska det anmälas till Läkemedelsförsäkringen snarast för att du ska få möjlighet att få ersättning.

Tänk på att det är viktigt att vara tydlig i din anmälan till Läkemedelsförsäkringen. Skriv den som om du redan har fått avslag på ditt ärende. Ett tips är att skapa en tidslinje över förloppet från sprutan och vägen genom vården fram till du fått din diagnos. Bifoga tidslinjen som en bilaga till din anmälan. Det underlättar för Läkemedelsförsäkringen om du även bifogar journalkoiorna och markerar vad det är du hänvisar till.

 1. Begär ut alla dina journalhandlingar från de instanser du sökt under utredningarna.
 2. Gör en tidslinje över sjukdomsförloppet:
 • Beskriv din sjukdom och vilka symptom du har.
 • Börja med datum för sprutan.
 • Första symtomen på narkolepsi (bör vara inom två år från det att sprutan gavs).
 • Datum för alla läkarbesök och varför du sökte, gärna styrkt av journalkopior.
 • När diagnosen ställdes.

Här hittar du blanketten – skadeanmälan Läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsskadan narkolepsi orsakad av Pandemrix, ersätts numera av Kammarkollegiet – men ska alltid först anmälas till Läkemedelsförsäkringen.

❊ ❊ ❊

Överlåtelsehandlingen
För att få ta del av de ersättningar som Läkemedelsförsäkringen betalar ut till personer som drabbats av läkemedelsskadan ställs tre grundläggande krav:

 1. Diagnosen narkolepsi måste föreligga.
 2. Läkemedelsförsäkringen har godkänt sambandet mellan Pandemrix och diagnosen narkolepsi.
 3. Överlåtelsehandlingen måste vara påskriven.

Överlåtelsehandlingen är ett dokument som du som narkolepsidrabbad ska skriva på för att kunna få ersättning

 • Lyte och men
 • Särskilda olägenheter
 • Merkostnader
 • Inkomstbortfall

I korthet innebär överlåtelsehandlingen att den skadelidande överlåter möjligheten att stämma läkemedelsföretaget (GlaxoSmithKline) i domstol till Läkemedelsförsäkringen. Enkelt går det ut på att GlaxoSmithKline inte först vill betala ut pengar via Läkemedelsförsäkringen och sedan även bli stämda i domstol.

Det har varit mycket diskussioner kring överlåtelsehandlingen under processens gång. Det är en handling där var och en måste besluta om man vill skriva på den samt när denna underskrift skall göras.

Det som avhandlats ovan finns att läsa i skrift i följande dokument
Ersättningsmöjligheter Läkemedelsförsäkringen

Presentation från familjeträff Tylösand 2013 (PowerPoint)

❊ ❊ ❊

Barn-schabloner
Om ett barn kommer att vara arbetsoförmögen för all framtid på grund av sin skada, utges ersättning för inkomstförlust enligt barn-schablonerna. Här är föreningens juridiska ombuds sammanställning kring vad som gäller: Barnschabloner 2016 – utdrag från PM familjeträffen 2016.

Ersättning för särskilda olägenheter
Detta är en ersättning som hänger ihop med ersättningen för ”lyte och men” och som är kopplad till invaliditetsbedömningen. Denna bedömning görs utifrån ett tabellverk för narkolepsi.

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har tagit över ersättningsregleringen eftersom Läkemedelsförsäkringen har avslutat skaderegleringen sedan den totala summan för skaderegleringen nådde 150 miljoner, alltså taket för serieskada.

Gör en egen bedömning
Kammarkollegiet är en statlig enhet till skillnad mot Läkemedelsförsäkringen. De kommer därför att göra en egen sambandsbedömning om läkemedelsskadan narkolepsi till följd av Pandemrix. De har egna handläggare och egna experter.

Observera att Kammarkollegiet kräver att den skadelidande har skrivit på överlåtelsehandlingen innan de kan behandla ärendet.

Skriv på fullmakten
Har du fått sambandet mellan Pandemrix och din läkemedelsskada godkänt blir du ombedd att skriva på en fullmakt. Det ger Kammarkollegiet möjlighet att kopiera hela akten på Läkemedelsförsäkringen och använda den som underlag för sin sambandsbedömning. På så sätt så slipper du göra om hela proceduren från början.

Om du riskerar avslag
Vi rekommenderar att be Kammarkollegiet ge ett förhandsbesked om ditt ärende, ifall det lutar åt ett troligt avslag. Då kan ärendet dras tillbaka, och du får tid att komplettera med fler uppgifter som styrker sambandet med Pandemrix.

Om du får ett beslutat avslag på sambandet kan du överklaga beslutet. Du har då en bgränsad tid på dig att samla ytterligare underlag innan ärendet prävas i nästa instans.

Som huvudmedlem har du möjlighet att vända dig till föreningens juridiska ombud för hjälp i ditt beslut. Här ör information om Kammarkollegiet som gavs i samband med familjedagarna 2016: Kammarkollegiet – utdrag från PM.

Lagar och förordningar

Ett antal lagar och förordningar styr hur man ersätts för en läkemedelsskada. Följande lagar är relevanta i sammanhanget kring Pandemrix.

Skadeståndslag (1972:207).

Lag (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

LSS: Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Privata försäkringar

Om du har privata försäkringar i form av barnförsäkring, sjukförsäkring eller liknande försäkring via fack eller arbetsgivare; glöm inte att meddela dem att du har drabbats av narkolepsi.

Här hittar du mer information om andra försäkringar. 

 

Överklaganden i olika instanser

För att överklaga Läkemedelsförsäkringens och Kammarkollegiets beslut kan du få hjälp av föreningens juridiska ombud.

För att du ska kunna få hjälp är måste du vara huvudmedlem i föreningen och ha betalat din medlemsavgift.

Skulle det gå till domstolsförhandling kan det vara nödvändigt att aktivera dina egna försäkringar kring rättsskydd. Det är bra att ha koll på om ditt försäkringsbolag täcker denna typ av processer.

Läkemedelsförsäkringens beslut kan överklagas till:

 1. Läkemedelsskadenämnden
 2. Tingsrätt
 3. Hovrätt
 4. Högsta domstolen

Kammarkollegiets beslut kan överklagas till:

 1. Skaderegleringsnämnden

Försäkringskassans beslut kan överklagas till:

 1. Förvaltningsrätten
 2. Kammarrätten
 3. Högsta förvaltningsdomstolen

I detta PM från föreningens juridiska ombud kan du läsa om hur du går tillväga för att överklaga försäkringskassans beslut:
PM försäkringskassefrågor 2017.