Narkolepsiföreningens Stadgar

Stadgar

Stadgar för Narkolepsiföreningen Sverige

Org.nr. 802460-6967

Antagna på årsmöte 18 april 2020

 

1 §   Namn
Föreningens namn är Narkolepsiföreningen Sverige (NFS).

2 §   Säte
Föreningens säte är Stockholm.

3 §     Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet inom följande huvudområden:

 1. a) Genom lobbying och konkreta aktiviteter verka för reglering av ersättning till dem som utvecklat Narkolepsi som en följd av vaccination med Pandemrix genom att staten och/eller annan till fullo ersätter dem för genom sjukdomen uppkommande skada och för kostnader för anlitande av juridiskt biträde.
 2. b) Utöva lobbying mot forskningsvärlden samt utöva påtryckning på beslutsfattare inom bl a stat, kommuner och landsting så att de aktivt verkar för en långsiktig satsning på vetenskaplig medicinsk forskning och utveckling med målsättningen att hitta botemedel och/eller relevanta behandlingsmetoder för personer med diagnosen narkolepsi.
 3. c) Tillvarata medlemmarnas övriga intressen såsom att driva frågor för god omsorg och sjukvård, bygga nätverk, sprida kunskap samt stödja och anordna träffar.
 4. d) Föreningens verksamhet är partipolitiskt och religiöst obunden.

4 § Föreningens organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelse-ledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

7 § Medlemskap
Föreningen består av medlemmar och stödmedlemmar.

Medlemmar är alla fysiska personer som har diagnosticerats med Narkolepsi i samband med vaccinering med Pandemrix. Medlem har rösträtt på årsmöte. Är sådan person omyndig träder i dess ställe förmyndare (målsman/vårdnadshavare) in som medlem intill dess att personen är myndig då medlemskapet övergår till honom/henne, alternativt att god man (förälder) kvarstår som fullvärdig medlem intill dess att han/hon som har diagnosticerats med Narkolepsi i samband med vaccinering med Pandemrix själv begär att få överta medlemskapet.

Stödmedlemmar är övriga fysiska personer (med eller utan narkolepsi och där samband narkolepsi/Pandemrix ej föreligger). Stödmedlem har ej rösträtt på årsmötet men yttrande- och förslagsrätt.

Medlem skall följa Föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen och har rösträtt på årsmötet.

Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

Föreningens styrelse avgör fråga om medlemskap.

8 § Utträde
Medlem som vill utträda ur Föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för ett verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur Föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

9 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur Föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av Föreningen beslutade avgifter, motarbetat Föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Föreningens intressen.

Styrelsen beslutar om uteslutning eller varning och beslut får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas. Medlem kan begära att få sitt ärende prövat av årsmötet.

Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

10 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem (enligt § 7)

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om Föreningens angelägenheter,
 • skall följa Föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
 • har inte rätt till del av Föreningens behållning eller egendom vid upplösning av Föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast den 28 februari samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av Föreningen.
 • äger rätt att utnyttja föreningens service och stöd

Stödmedlem (enligt § 7)

 • erlägger lägre medlemsavgift.
 • står för sina egna kostnader i samband med av föreningen anordnade aktiviteter.
 • äger inte rätt att utnyttja föreningen service och stöd.

 

ÅRSMÖTE

11 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är Föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, genom kallelse med personligt brev och på hemsidan. Årsmötet kan bara ta beslut i frågor som finns angivna på kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga på föreningens hemsida för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

12 § Förslag till ärenden att behandlas av ordinarie årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

13 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgifter och som har fyllt 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud, ett ombud får bara företräda en medlem. Ombudet skall ha skriftlig fullmakt att visa upp.

Stödmedlem har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

14 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

15 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Vid personval används sluten votering.

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet.

Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

16 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem eller stödmedlem i Föreningen. Anställd i Föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i Föreningen.

17 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Styrelsens anmälan av sekreterare.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. a)    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b)    Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
 10. Beslut om disposition av uppkommen vinst/förslust enligt fastställda balansräkning.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 12. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år.
 13. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner från medlemmar.
 15. Val av
  a)    Antal ledamöter och suppleanter till styrelsen.
  b)    Val av ordförande bland styrelsens ledamöter för en tid av 1 år.
  c)    högst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  d)    minst en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; revisorn skall vara godkänd eller auktoriserad.
  e)    minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

18 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna med personligt brev senast sju dagar före mötet och kungöras inom samma tid på hemsidan.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 13 §.

 

 STYRELSEN

19 § Sammansättning
Styrelsen skall bestå av 6–10 ledamöter varav årsmötet utser en till ordförande samt 0–2 suppleanter. Styrelsen skall i möjligaste mån vara en mångfald med kunskap, erfarenhet, ålder, drabbade, anhöriga och kön.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

20 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen Föreningens beslutande organ och ansvarar för Föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för Föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att för Föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom Föreningen,
 • ansvara för och förvalta Föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §, och
 • förbereda och kalla till årsmöte.

 21 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Röstning får inte ske genom ombud. I de fall då styrelsen ej kan träffas fysiskt får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Protokoll skall justeras av mötesordföranden och godkännas på nästa möte. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

22 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 23 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 VALBEREDNINGEN

24 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast fem veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

25 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 26 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och Föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

 27 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster eller två på varandra följande årsmöten med enkel majoritet varav ett kan vara extra årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 28 § Upplösning av föreningen
För upplösning av Föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av Föreningen skall anges dels att Föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål (överlämnas till Hjärnfonden, konto för Narkolepsiforskning), dels var den upplösta Föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

 29 § Sekretess
Föreningen och dess styrelse förbinder sig att inte lämna ut uppgifter om enskild medlem, eventuell sjukdom och övriga förhållande utan att skriftligt tillstånd erhållits från honom/henne. Är medlem omyndig skall tillstånd inhämtas från hans/hennes förmyndare (målsman/vårdnadshavare).