Ekonomin under Studietiden

Studiestöd

CSN
Vid högskolestudier har du rätt att ansöka om studiestöd via CSN. Detta stöd är indelat i två delar, en bidragsdel (som inte betalas tillbaka) och en lånedel (som är frivilligt att söka men är ett lån som ska återbetalas till CSN). Det är viktigt att veta om utbildningen berättigar till stöd via CSN innan du söker.

Studiestöd
Du kan få studiestöd för max 240 veckor eller sex års studier på heltid (20 veckor/termin). Att studera på 100 procent, så kallad helfart, innebär att du läser 30 poäng/termin. Om du behöver dela upp eller förlänga studietiden finns det olika alternativ. Du kan till exempel välja att studera på 75 procent eller halvfart, 50 procent, och fördela studiestödet under en längre tidsperiod.

 • Viktig information finns på CSN:s hemsida.
 • Du måste inte klara alla poäng varje termin för att få behålla dina studiemedel.

Studiestöd vid funktionshinder
Om du behöver studera på 75 procent under en sexårsperiod på grund av funktionshinder, har du rätt att ansöka om 100 procent studiemedel.

Villkoren är

 • Läkarintyg som styrker funktionsnedsättning.
 • Att du behöver lägga extra mycket tid, och behöver stöd, för att klara studierna.
 • Att du har provat all studiehjälp som går att få – via skolans pedagogiska samordnare – men ändå inte klarar av ordinarie studietakt.

Maximalt studiemedel är fortfarande baserat på 240 veckors heltidsstudier. Om du har ett funktionshinder, som narkolepsi till följd av läkemedelsskada, kan du ansöka om stöd från Försäkringskassan för att klara försörjningen under studieperioden.

 • Kontakta din handläggare på Försäkringskassan för mer information.
 • För att söka dessa stöd krävs läkarintyg.

Förlängt studiestöd och förlängd studietid
Om du inte klarar dina studier inom ramen för de 240 veckor – sex år – som det är möjligt att få studiestöd för, har du möjlighet att ansöka om utökat studiemedel. För det krävs särskilda skäl. Det kan vara att du har en dokumenterad funktionsnedsättning som gjort att du inte har kunnat fullfölja dina studier i tid och att det nu handlar om att avsluta en utbildning.

Sjukskrivning från studier på heltid
Vid 100 procent långtidssjukskrivning, typ 3 månader, kan du – med vissa reservationer – få studiestöd och lån utan att behöva betala tillbaka det. Då ska du sjukskriva sig till Försäkringskassan så snabbt som möjligt. Intyg från läkare krävs och läkarintyget ska skickas till Försäkringskassan och CSN. Du måste fylla i en studieförsäkran under sjukskrivningstiden.

 

Avskrivning av studielån

På grund av förlängd studietid eller om du tvingats avbryta studierna. I vissa fall kan du få delar av eller hela ditt lån avskrivet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Avskrivning innebär att viss del av studielånet inte behöver återbetalas. Detta gäller om

 • Du har hel sjukersättning och din sammanlagda inkomst (för 2017) är lägre än 112 000 kronor (gäller om du har fått en sjukdom som innebär att du inte kan arbeta).
 • Du fått förlängd studietid på grund av funktionsnedsättning, till exempel narkolepsi.
 • Du tvingas avbryta din utbildning på grund av sjukdom eller skada.

Avskrivning av lån på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.
Funktionsnedsättning som inneburit att du har tvingats studera med lägre studietakt och med förlängd studietid, kan medföra att du behöver låna mer pengar för att klara ditt uppehälle.

 • I vissa fall kan CSN avskriva den del av lånet som du behövde under den förlängda studietiden.
 • Utbildningen måste vara avslutad innan du kan ansöka om avskrivning på grund av förlängd studietid.
 • Vid ansökan ska läkarintyg skickas med som visar att den förlängda studietiden berodde på funktionsnedsättning eller skada.

Läs mer om att studera i en långsammare takt.