Möjligheter och stöd Akademiska studier

Högskola

Studier ger förutsättning för en bättre framtid
Att ha en högskoleexamen ger dig goda möjligheter till spännande och stimulerande arbeten i framtiden. Om du har narkolepsi finns det möjligheter att få hjälp och stöd för att du ska klara dina studier.

Förutsättningar för att studera på heltid eller deltid
Maxtiden att få studiemedel är 240 veckor. Studierna kan ske på minst 50 procent, men du kan få studiemedel motsvarande 75 procent för en studietakt på 50 procent. Därefter kan antalet studiemedelsberättigade veckor utökas om du har synnerliga skäl. Du kan också söka aktivitetsersättning och andra ersättningar från Försäkringskassan och Läkemedelsförsäkringen för att finansiera dina studier.

Att komma in på högskolan
Att ta sig in på högskolan handlar normalt om betyg – alternativt att göra högskoleprovet. Har du en funktionsnedsättning finns det också möjlighet att komma in på betyg, trots att du inte når hela vägen fram till betygsgränsen för intagningen. Kontakta skolan och se om det går att bli antagen på ”avsteg i enskilt fall” eller ”särskilda skäl”.

Förutsättning för att kunna hävda avsteg eller särskilda skäl

  • Läkarintyg på funktionsnedsättning.
  • Ansökan som du har skrivit själv.
  • Intyg från gymnasieskolan och rektor eller lärare som intygar att hen tror att du kommer att klara högskolestudier.

Möjligheterna till detta kan vara olika från skola till skola, men är värt att kontrollera om du ligger på gränsen för att komma in på en utbildning.

Högskoleprovet
Det finns möjligheter att få provet anpassat i viss utsträckning om du har en funktionsnedsättning. Kontakta lärosätet som arrangerar högskoleprovet på din ort så snart du anmält dig till provet och berätta vilka behov och önskemål du har.

Information om högskoleprovet för dig med funktionsnedsättning.

Pedagogiskt stöd vid studier på högskolan
På alla högskolor i Sverige finns det en samordnare för pedagogiskt stöd. Denna person är den första du ska kontakta när du har blivit antagen – gärna redan när du ansöker till högskolan – eftersom vissa stödåtgärder kan ta tid att förbereda.

Du träffar samordnaren för att bestämma vilken typ av stöd som är aktuell för dig. Det kan vara:

  • Anteckningsstöd.
  • Visst IT-stöd.
  • Litteratur på anpassat medium genom Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
  • Extra handledning (föreläsare, lärare).
  • Möjlighet till mentor, personer som går på samma linje, men läser något år före.
  • Anpassningar vid examinationer, till exempel enskild tentamen vid dator, förlängd tentamenstid, muntlig tentamen i stället för – eller som komplement till – skriftlig tentamen och vice versa. Ibland kan det även gå att få tentamen uppdelad på två dagar.
  • Anpassad tidplan, till exempel deltidsstudier istället för heltid.

Här är det viktigt att låta fantasin flöda och fundera över: Vad är viktigt för mig? Vilket stöd behöver jag för att kunna klara mina studier?

Efter detta möte – när du har fått ett intyg på de anpassningar ni tror behövs för att du ska klara dina studier – tar du kontakt med studievägledaren på din fakultet. Det blir denna persons uppgift att guida dig igenom din utbildning, så att du tar rätt kurser vid rätt tillfälle för att kunna genomföra den utbildning du valt.

Det finns många olika möjligheter till stöd för att du ska få chansen att studera och bli det du vill. Se även mer information på hemsidan för Nais Student.